تدابیر ماه ها در طب شیعی و تاثیر آن در درمان

 
1. ماه آذار 31 روز( 23 اسفند تا 24 فروردین)

ویژگی :فرح بخش و پاک بودن هوای شب و روز، نرم شدن زمین، کاهش بلغم، به هیجان آمدن خون.

تدابیر

1. خوردن غذاهای سبک و لطیف.

2. غالباً خوراک نباید عاری از گوشت و تخم مرغ محلی نیم برشت باشد.

3. پرهیز تا حد امکان از سیر، پیاز، ریحان، پونه و ترشی

4. حجامت و فصد کردن

5. نوشیدن مُسهِل

6. نوشیدن رقیق شده شربت (امام رضا علیه السلام)

 

2.ماه نیسان31روز(25 فروردینتا 23اردیبهشت)

ویژگی : طولانی تر شدن روزها، قویتر شدن مزاجها، حرکت خونها، وزش بادهای شرقی..

تدابیر

1. خوردن کباب و گوشتی که با سرکه بعمل آید و همچنین گوشت شکار.

2. مناسب بودن جماع.

3. مالیدن و ماساژ بدن با روغن در حمام.

4. مناسب نبودن آب بصورت ناشتا خوردن.

5. بوئیدن گلها و سبزیجات.

3. ماهایار ٣١روز(24 اردیبهشتتا ٢٣خرداد)

ویژگی: لطیف و صاف شدن بادها.

تدابیر

1. اجتناب از غذای شور و سنگین مانند کله حیوانات، گوشت گاو، شیر گاو و...

2. اجتناب از افراط در خوردن ماست.

3. اجتناب از حرکت و تقلای زیاد (ورزش کردن) قبل از غذا.

4. مفید بودن حمام رفتن در صبح.

4. ماه حزیران ٣٠روز(٢٤ خرداد تا ٢٢ تیر)

ویژگی: کاهش غلبه بلغم، و افزایش خون و غلبه صفرا.

 

تدابیر

1. اجتناب از فعالیت زیاد و تلاشهای خسته کننده

2. اجتناب از خوردن گوشتهای چربیدار و زیادهروی در خوردن گوشت.

3. اجتناب از بوئیدن مشک و عنبر.

4. نافع بودن خوردن سبزیجات سرد مانند کاسنی ، خرفه و ...

5. نافع بودن میوههای سبز مانند خیار، خیار چنبر و سایر مانند شیر خشت و میوههای آبدار.

6. نافع بودن ترشیجات

7. نافع بودن گوشت بره شش ماهه تا یکساله، بز یکساله، ماهی تازه و پرندگانی مانند مرغ خانگی، طیهو و دراج.

8. نافع بودن شیر گوسفندی که تازه زائیده و گاو.

5. ماهتموز31 روز(23تیر تا22 مرداد)

ویژگی: زیاد شدن گرما، تبخیر شدن و کم شدن آبها.

تدابیر

1. خوردن آب سرد (بخصوص بصورت ناشتا)

2. خوردن مواد سرد و تر.

3. مفید بودن خوردن خوراکیهای آبکی و غذاهای لطیف و زود هضم (مانند ماه حزیران که در ذیل میآید)

4. نافع بودن خوردن سبزیجات سرد مانند کاسنی ، خرفه و ...

5. نافع بودن میوههای سبز مانند خیار، خیار چنبر و میوههایی مانند شیر خشت و میوهها آبدار.

6. نافع بودن ترشیجات

7. نافع بودن گوشت بره شش ماهه تا یکساله، بز یکساله، ماهی تازه و پرندگانی مانند مرغ خانگی، طیهو و دراج.

8. نافع بودن شیر گوسفندی که تازه زائیده و گاو.

9. استفاده کردن از گلها و شکوفه های خنک، مرطوب و خوشبو.

 

6. ماه آب31 روز( 23 مرداد تا22 شهریور)

ویژگی: افزایش بادهای فصلی، افزایش زکام و سرماخوردگی در شب، وزش بادهای شمال.

تدابیر

1. اصلاح مزاج با غذاهای سرد کننده مزاج و غذاهای مرطوب.

2. خوردن غذاهای سبک و زود هضم.

3. خوردن شیر جوشیده و ماست.

4. پرهیز از مجامعت زیاد.

5. کاهش خوردن مسهلات.

6. کاهش ورزش و فعالیت زیاد.

7. بو کردن گلهای سرد مزاج.

 

 

7. ماهایلول 30روز(23 شهریورتا 21مهر)

ویژگی: پاکیزه شدن هوا، غلبه ی سودا بر مزاج ها.

 

تدابیر

1. خوردن مسهل (جهت رفع غلبه سوداء)

2. مفید بودن خوردن غذاهای شیرین.

3. مفید بودن خوردن انواع گوشت معتدل مانند گوشت بزغاله ی یکساله و بره.

4. پرهیز از خوردن گوشت گاو.

5. عدم زیاده روی در مصرف کباب و گوشت سرخ کرده.

6. خوب نبودن استحمام زیاد.

7. استفاده از عطرهای معتدل.

8. پرهیز از خوردن خربزه و خیار و خیار چنبر.

 

 

8. ماهتشرین اول31 روز(22مهر تا22 آبان)

ویژگی: وزیدن بادهای مختلف، بخصوص باد صبا.

تدابیر

1. پرهیز از حجامت و خوردن دارو.

2. مفید بودن جماع.

3. خوردن گوشتهای چربیدار.

4. مفید بودن خوردن میوه پس از خوراک و خوردن انار ترش.

5. خوردن گوشت بصورت متناوب و با حبوبات.

6. کم خوردن آب.

7. مفید بودن ورزش و فعالیتهای جوارح و اعضاء.

 

 

 

9. ماهتشرین دوم30 روز(23آبان تا22 آذر)

ویژگی: قطع شدن باران های فصلی.

تدابیر

1. پرهیز از نوشیدن آب در شب.

2. کاهش حمام و جماع.

3. نوشیدن یک لیوان آب گرم در اول صبح

4. نخوردن کرفس، نعناع و تره تیزک

10. ماه کانوناول 31روز( 23آذر تا23 دی)

ویژگی: وزش بادهای شدید، افزایش سرما.

تدابیر

1. پرهیز از نوشیدن آب در شب.

2. کاهش حمام و جماع.

3. نوشیدن یک لیوان آب گرم در اول صبح.

4. نخوردن کرفس، نعناع و تره تیزک

5. پرهیز از خوراکیهای سرد و مرطوب.

6. پرهیز از حجامت و فصد.

7. استفاده از غذاهای گرم بالقوه و بالفعل.

 

11. ماه کانون دوم31 روز(24 دیتا 24بهمن)

ویژگی: افزایش بلغم (تقویت غلبه بلغم)

تدابیر

1. نوشیدن آب گرم بصورت ناشتا.

2. خوب بودن جماع.

3. خوردن سبزیجات گرم مانند کرفس، تره تیزک، کور، سیر و پیاز کوهی

4. مفید بودن حمام رفتن در اول روز.

5. ماساژ بدن با روغنهای خوشبو.

6. پرهیز از شیرینیجات، ماهی تازه و ماست.

12. ماه شباط28 روز(25بهمن تا22 اسفند)

ویژگی :وزش بادهای مختلف، فراوانی باران، سبز شدن علفها در انتهای ماه، جاری شدن آب در داخل درختان.

تدابیر

1. خوردن پیاز و سیر.

2. خوردن گوشت پرندگان و گوشت شکار.

3. خوردن میوههای خشک شده.

4. مفید بودن جماع.

5. مفید بودن حرکت و فعالیت و ورزش.

6. کم خوردن شیرینیجات.