آب خوردن

 

آبخوردن

نکات:

1- دعای موقع نوشیدن آب: «الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ الَّذِي‏ سَقَانَا عَذْباً زُلَالًا بِرَحْمَتِهِ، وَ لَمْ يَسْقِنَا مِلْحاً أُجَاجاً وَ لَمْ يُؤَاخِذْنَا بِذُنُوبِنَا». یعنی: خداوندى را شكر مى‏كنم كه با لطف و کرمش آب شيرين وگوارا را به من نوشانيد، و آن را شور و تلخ نساخت، و بوسیله گناهانم مرا مؤاخذه و بازخواست نکرد.

2- خوردن خرما و حلوا قبل از نوشیدن آب سبب خوش طمع شدن آب میشود.

توصیه ها

1- مکیده آب خوردن.

2- با وقفه و دو یا سه نفس آب خوردن؛ دو نفس خوردن آب ضرر را دفع میکند ولی سه نفس آب خوردن نفع دارد و شفاست.

3- برای هر نفس آب خوردن و اول نوشیدن آب بسم الله گفتن و انتهای نوشیدن آب گفتن:)الحمدلله)

4- خوردن آب ولرم صبح ناشتا.

5- بعد از غذا (بجز غذای گوشتی و چرب)، آب خوردن مستحب است؛ و آب نخوردن بعد از غذا (بجز غذای گوشتی و چرب) سبب زخم معده میشود، و در حال حاضر چون اکثر غذاها چرب است، نباید بعد از آن آب خورد.

6- در روز ایستاده آب خوردن و در شب نشسته، که سبب هضم غذا، قوی و سالم شدن بدن و بهبود حرکت خون در رگ ها میشود.

7- خوردن باقیمانده آب مؤمن، که سبب شفاست.

8- به دیگران آب دادن.

9-کم آب نوشیدن؛ و در صورت عدم میل به آب و تشنگی، اصلاً آب نوشید و در صورت تشنگی، کم آب بنوشید و سیراب نشوید (به اندازه آب نوشیدن سبب سلامتی است).

10-با لیوان یا کفدست آب خوردن، ونبایدسر را داخل آببرد و خورد.

11-استفادهاز آب شهر خوددر سفرها، یا مخلوطکردن آن، با آبشهر مقصد تا بدنبه آن عادت کند.

 

موارد نهی شده:

1- یک نفس آب خوردن (مهم نریختن یکباره آب در حلق است).

2- در ظرف آب نفس کشیدن و فوت کردن؛ و جهت نفس کشیدن بین آب خوردن، ظرف را از دهان دور کنید.

3- بین غذا آب خوردن.

4- زیاد آب خوردن؛ و تنها جایی که زیاد آب خوردن منعی ندارد بعد از غذاست (به جز غذای چرب و گوشتی).

5- بلافاصله بعد از غذای چرب و گوشتی آب خوردن؛ که سبب تحریک بیماری میشود و بایستی یک الی دو ساعت بعد از غذا، آب خورد.

6- در شب ایستاده آب خوردن؛ که منجر به سیروز کبدی میشود.

7- خوردن تگرگ و یخ یا آب یخ؛ (که سبب عذاب بدن میشود).

توضیحات مبحث آب

_ در روایت چنین آمده که: «پیامبر صلی الله علیه و آله آب را میمکید و آن را یک نفس نمیخورد و میگفت:بیماری کبدی از ریختن آب در حلق است»

_ در حدیث نبوی چنین آمده: «یکباره مانند شتر آب نخورید (که سرش را تا سیرشدن ازآب بر نمیدارد)، بلکه به دو یا سه نفس بخورید که بهتر است».

_ و روایت دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد سه نفس آب خوردن چنین آمده است: »نفس اول برای شکر است، و نفس دوم برای طرد شیطان، دور کردن ضرر و نفس سوم شفاست، برای بیماریهای درون «

_ در روایت هست:«کسی که به مؤمنی آب بدهد، خداوند او را از چشمه ای در بهشت بنام رهیق آب دهد. «

_ روایت است که:

»آب خنک را انتخاب کنید و در خوردن آن عجله نکنید

و در روایت دیگری داریم که:

آب خنک خوردنش لذت بیشتری دارد و بهتر است.

_ باید با مکث و لذت بردن و فهمیدن مزه آب، بدون عجله آب نوشید. زیرا مزه آب مزه زندگی است.

روایت داریم:

کسی که آب را با لذت بخورد، خداوند به او از شرابهای بهشتی میدهد تا لذت ببرد «

_ روایتی ازامام صادق علیه السلامداریم: »اولین سؤالی کهخداونداز بندهاش میپرسد اینست کهآیا تو را ازآب گوارا و شیرینسیرابنکردم؟

پس انسان بایدحواسشبه این نعمت باشدو با حواس جمعیو لذت و آرامآرام آب بنوشد.

 

 

_ علت ضرر ایستاده آبخوردندر شب اینست کهموجوداتریز و شیطان دراین حالت با انساندر آب خوردن مشارکتمیکنند و آبرا آلوده میکنند. و روایتداریم: » میکروب) شیطان(، در هوابه فرد نزدیکتر استو ایستاده آب خوردنسبب آلوده شدن آبمیشود«.

_ روایت داریمکه»:پیامبر صلی اللهعلیه و آله بهکسی که در حالایستادهآب خوردن بود فرمودند:که آیا دوست داریگربه با تو دریک ظرف آب بنوشد؟و فرمود: چون ایستاده آبخوردی،شیطانبا تو آب خورد«.

_ روایت نبویداریم»:خداوند ظرفی راکه پر شود، بدتراز شکم خلق نکردهاست. «

اگر انسان ناچاربود، یک سوم شکمبرای غذا، یک سومشکم برای نوشیدنی ویک سوم هم براینفس کشیدن باشد.و لذا؛ باید یکسوم شکمش را ازآب پر کند ودر حالت عادی بایدکمتر آب بنوشد.

_بهتر اینست کهانسانآب نوشیدن و غداخوردنرا ترک کند درحالی که اندک میلیدر او باقی بماند.

آبخوردن بعد از غذا

1-خوردن آب بعد از غذای چرب و گوشت ممنوع است.

2- خوردن آب بعد از خوردن غذای غیرچرب گوشتی اشکالی ندارد و چه بسا نخوردن آب باعث زخم معده شود.

3- خوردن آب بین غذا باعث بیماری کبد چرب میشود و ممنوع است.

4- زیاد آب خوردن بصورت کلی نهی شده است، مگر بعد از خوردن غذا؛ غیر از غذای چرب و گوشت.

با توجه به روایات آب نخوردن بعد از آب بهطور مطلق صحیح نیست بلکه نوشیدن آب بعد از غذا لازم هم هست ولی اگر غذا گوشت یا چربی باشد آنگاه نباید بعد از غذا آب نوشید.بهطور کلی نباید در خوردن آب زیادهروی کرد ولی زیاد آب خوردن بعد از خوردن غذا بهغیراز) گوشت و چربی اشکال ندارد. (

آب درمانی و انواع آب

_بهترین آب، آبی است، که:خنک،سفید، براق، صاف، سبک و گوارا باشد، و آبهای بد:گرم، کدر، و غلیظ هستند. آب ولرم غیر از آب گرم است.

1- آب آسمان

_ آب باران، مخصوصاً آب نیسان، برای قدرت بدن و قلب، بسیارمفید است.

_ شروع درمانهای عمومی به این شکل است که به انسان آب باران بدهند.لیترهرکم

_ آب باران،)اگر زیاد نگه ندارندو زیاد روی زمینهم نماند، جزو آبهایسبک و شیرین وصاف است، و برایبدن مفید است. (رساله ذهبیه

) - بدن را از درون پاکیزه میکند. (

- بیماریها را دفع میکند.

- رجس و مکر و زهر شیطان و میکروب را دور و خارج میکند.

2- آب فاتر

- آب جوشیده ای که بمحض جوشیدن از روی آتش برداشته شده، و ولرم کرده است. دقت شود که آب نبایستی زیاد بجوشد بلکه بمحض بجوش آمدن و رسیدن به نقطه جوش، بایستی از روی شعله برداشته شود و گرنه آب خاصیت خود را از دست میدهد.و در اینجا سؤالی مطرح میشود و آن اینکه؛ چه نکتهی در خوردن آب ولرم، وجود دارد؟ و در جواب گفته میشود: چون غذای داغ، و یا آب داغ، به بدن و دستگاه گوارش ضرر میرساند، و لذا از خوردن آب و غذای داغ بشدت نهی شده است.

- فاتر و فتوریعنی آب بایستی به جوش برسد و سپس سرد شود نه اینکه فقط گرم شود.

- میتوان به آب فاتر مقداری قند طبیعی نیشکر یا عسل اضافه کرد؛( شکر سرخ برای هر چیزی نفع دارد و ضرری ندارد و آب جوش هم همینطور است فلذا آب جوش و شکر طبیعی بسیار نافع است.)

بنابر روایت امام صادق علیه السلام،آب فاتر در صورتی که ناشتا یا موقع افطار استفاده شود، خواص فراوانی دارد؛ از جمله:

- معده و کبد را پاک میکند.

- بدن و دهان را خوشبو میکند.

- دندانها را محکم میکند.

- چشم را قوی و بینایی را جلا میدهد.

- رگها (ژنهای)هیجان کرده را، فرو مینشاند.

- مرّه (صفرا و سودا) و بلغم را درمان میکند.

- گرمی معده را فرو مینشاند.

- درمان میگرن نیز هست.

توضیحات:

- امام صادق علیه السلام میفرماید: «پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی میخواستند افطار کنند با چیز شیرینی مانند حلوا افطار میکردند و اگر یافت نمیشد با شکر یا تعدادی خرما افطار میکردند و اگر هیچ کدام از اینها یافت نمیشد با آب ولرم افطار میکردند» مردم در قبل از ما آبجوش زیاد میخوردند ولی الان چای میخورند که مضر است.

 

3- آب چشمه

- چشمه ها و قناتها که آب فراوان دارند، از عطایای الهی هستند .قرآن میگوید: «آیا نمیبینی خداوند از آسمان آبی فرستاد، و آن را بشکل چشمه جاری ساخت؟».

- بهترین چشمه، چشمه ای است که از جانب شرق خارجشود، سبک و جوی آن در مناطق کوهستانی باشد. این آبها در زمستان و تابستان سرد است.

- شکم را نرم میکند (ملین هستند).

- مفید برای کسانی که گرمی دارند و گُر میگیرند.

- بهترین آبی که برای مسافر مفید است.

4-آب رودخانه

این آب نیزاگر از چشمه ها، و کانالها، و کوهها، سرازیربشود آب خوبی است.

_ بهترین آب رودخانه، آب رودخانه فرات است، و باقی رودخانه ها، در درجه بعدی هستند، مانند) نیل و سیحان و جیحان. (رود دجله و بلخ، مدح شده اند، چون دجله، از محل گوگردی عبور میکند .

5- آب چاه

این آب، تا وقتی که جوشش دائم دارد، و زیاد در زمین نمانده باشد، شیرین، گوارا، صاف، و نافع است، ولی زمانی که جوششی نداشت و کدر شد و یا نجاستی در آن افتاد، دیگر قابل استفاده نیست. رساله ذهبی

- چاه آب، باید از چاه فاضلاب حداقل هفت متر و بیشتر(بستگی به زمین دارد) فاصله داشته باشد.

6- آب گوگردی

- روایات بشدت درمان با آب گرم، و آب گوگردی، و الکل، و شراب، را نفی، و از آن نهی کرده اند، اگر چه، موادی مانند : الکل، و یا شراب، برای استعمال خارجی باشد.

- هیچ آب تلخ و یا شوری که ذاتا شور باشد، قابلیت درمان ندارند .بیشتر آب گوگردی مد نظر است.