ملین‌ها در طب شیعی

 

ملینهادر طب شیعی

- 1 سنای مکی که در روایات درمان همه بیماریها بجز مرگ معرفی شده است و اصلیترین ملین هست و اگر افراد از ملین دیگری استفاده میکردند پیامبر، سنا را بجای آن معرفی میکردند .البته مصرف هر روز آن باعث یبوست میشود و توصیه میشود یکبار یا نهایتاً هر سه الی چهار روز یکبار استفاده شود.

در روایات موارد زیر نیز بعنوان ملین معرفی شدهاند هر چند اصلیترین ملین همان سناست:

2 - سقمونیا که مصرف زیاد آن سبب مسمومیت میشود.

- 3هلیله سیاه

- 4 بسفایج

- 5فلوس

- 6اسفرزه

- 7آلو

- 8زیتون و روغنزیتون

- 9افتیمون